LKR välkomnar förslag om ändrad vårdgaranti

LKR om regeringens förslag till ändrad vårdgaranti

Regeringen föreslår att ändra vårdgarantin inom primärvården från att garantera en läkarkontakt inom sju dagar till att garantera en medicinsk bedömning inom tre dagar. LKRs ordförande Tobias Lauritsen kommenterar förslaget.

Vad innebär förslaget i praktiken?
Det möjliggör för vårdgivare att organisera verksamheten utifrån kompetens och inte profession. Det i sin tur kan leda till en effektivare resursanvändning och kortare väntetider för patienterna när man kan styra dem till den personal man bedömer har förutsättningar att bedöma och ta hand om ett specifikt besvär.

Finns det några baksidor med förslaget?
Om det leder till att vårdgivare av exempelvis ekonomiska skäl anställer färre allmänläkare när andra professioner nu kan stå för vårdgarantin skulle det i förlängningen kunna innebära en försämrad tillgänglighet till läkare. Det skulle gå emot förslagets intentioner som syftar till att stärka hela primärvården. Patientsäkerhet är i främsta rummet vid alla vårdkontakter. Hur kompetenser används behöver styras på verksamhetsnivå där också ansvaret för patientsäkerheten vilar. Används kompetenser rätt föreligger det inte någon risk för patientsäkerheten.

Hur ser LKR på förslaget?
Vi anser att det är ett fullt rimligt förslag när man vill ställa om primärvården till att ta ett bredare ansvar och nyttja kompetenser på ett bättre sätt. Ser man till ryggradsrelaterade besvär så är det ett område där den här förändringen borde skett för länge sedan. Den här typens besvär står för en betydande del av besöken till primärvården. En styrning av besök för ryggradsrelaterade besvär till en annan yrkeskategori med kompetens att differentialdiagnostisera dessa besvär, som kiropraktorer, kan både bidra avsevärt till målet med den föreslagna vårdgarantin och samtidigt förbättra omhändertagandet för patienterna.