Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktor är en vårdprofession med fokus på muskuloskeletala besvär och med ett speciellt fokus på ryggradens funktion. Kiropraktik omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och rådgivning samt behandling av smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten.

I denna film berättar vi vad en kiropraktor gör och vid vilka besvär kiropraktobehandling kan hjälpa.

Helhetssynen på människan är en grundpelare inom kiropraktiken och i omhändertagandet beaktas hela patientens livssituation. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att göra med händerna” . Kiropraktikens historia började för drygt 100 år sedan, då dess grundare D.D. Palmer (1845-1914) satte ett samband mellan ryggradens funktion och nervsystemet. Kiropraktiken har sedan dess vidareutvecklats och är nu en stor primärvårdsgrupp i västvärlden. Utbildning till kiropraktor är en av de längsta vårdutbildningarna, för det mesta fem år. En kiropraktisk behandling är en trygg behandlingsform vid besvär i rörelseapparaten som baserar sig på senaste forskning och beprövad erfarenhet.

Behandlingen hos kiropraktorn fokuserar på att med rådgivning och evidensbaserade, framförallt manuella, metoder förbättra kroppens funktion och minska smärta genom att förbättra funktionen i leder, muskler, nervsystem och samspelet dem emellan. Kiropraktisk manipulationsbehandling är en vanligt förekommande behandlingsform som syftar till att förbättra ledfunktionen i ryggraden. Behandlingen innebär en snabb och kontrollerad sträckning av en leds muskler och ledkapslar vilket bidrar till att förbättra signalerna mellan led, muskler och nervsystem.

Varför kiropraktik?

Kiropraktorer har ryggradsrelaterade besvär som sitt primära kompetensområde. Besvär från rörelseorganen och framförallt rygg- och nackrelaterade besvär är en av vår tids nya folksjukdomar. I både internationella och svenska studier toppar rygg- och nackrelaterade besvär listan över de sammantaget mest funktionsnedsättande, sjukskrivningsdrivande och kostsamma sjukdomstillstånden. I den senaste Global Burden of Disease- rapporten (2016) befäster rygg- och nackbesvär positionen i toppen som ett av de sammantaget mest funktionsnedsättande sjukdomstillstånden i Sverige och övriga världen. Folkhälsomyndighetens nationella enkät 2016 visar att 46 % av alla svenskar haft besvär med ryggen och 50 % med nacken under det senaste året. Kostnaderna är svårberäknade men ligger på en hög nivå, både för direkta vårdkostnader och ett stort produktionsbortfall.

Bakom statistiken döljer sig människor vars liv i många fall påverkas kraftigt. Besvär med ryggraden har många orsaker och kan ge upphov till otaliga funktionsproblem. Även vardagliga sysslor kan bli omöjliga att utföra pga funktionsstörningar, smärta eller upplevd stelhet i rygg, ben, nacke och axlar. Kiropraktorn är utbildad för att undersöka och diagnostisera patientens besvär. Enligt internationella studier söker kiropraktorpatienter främst hjälp för muskuloskeletala besvär och huvudvärk, varav 70 % för rygg- och nackbesvär.

Kiropraktorer har en viktig roll i arbetet att vända utvecklingen av den folkhälsoutmaning som rygg- och nackbesvär är.

Kiropraktor är en erkänd profession

Kiropraktik är en världsomspännande profession med kiropraktorerna samlade under världsfederationen World Federation of Chiropractic (WFC) där LKR ingår. WFC är officiell partner till Världshälsoorganisationen (WHO) som beskriver kiropraktik som en distinkt profession med särskilda kompetenskrav.

I Sverige är kiropraktorer legitimerade primärvårdsgivare och det behövs ingen remiss för att besöka kiropraktorn. Om det finns behov av ytterligare undersökning eller behandling som kiropraktorn inte själv kan utföra hänvisas patienten vidare, vanligen till sin husläkare.

Kiropraktikens historia

Kiropraktiken växte fram i USA i slutet av 1800-talet. Det kiropraktiska omhändertagandet vid den här tidpunkten syftade då till att optimera kroppens självläkande förmåga och hypotesen att spinal leddysfunktion kan ha en negativ påverkan på nervsystemet och därmed hälsan var central. Människor med alla möjliga åkommor sökte hjälp hos den snabbt växande kåren. Efterfrågan var stor, vilket bland annat berodde på att många sökte alternativ till skolmedicinens farmakologi och kirurgi som vid den här tiden ännu inte var en förfinad konst. Som följd av detta förklarade sig kiropraktorer med tiden lämpade att behandla en mängd olika sjukdomar. Motståndet från den tidens läkarkår var stort och det gjordes inga ansatser till integrering.
Även inom professionen började man dock ifrågasätta behandlingens breda effekt. En första vändpunkt blev krav på fördjupad utbildning, som skedde genom en myndighetsreform i USA på 1920-talet. Sjukvårdsutövare i USA blev då tvungna att genomgå prov i medicinska basämnen för legitimation. När det första europeiska forskningscentret för kiropraktik grundades i Schweiz på 1940-talet strävade man efter att göra kiropraktiken integrerad i sjukvården genom forskning och fokus på ryggens och bäckenets biomekanik.

Ett växande antal kiropraktorer koncentrerade sig helt på omhändertagande av rörelseorganen. Utgångspunkten var att det kiropraktiska omhändertagandet tillsammans med individens egna livsstilsförändringar kan leda till bättre hälsa. Kiropraktorer rekommenderade även sina patienter aktivitet framför vila, vilket gick emot tidens vedertagna rekommendationer. När ortopeden Gordon Waddell år 1987 presenterade sin bio-psyko-sociala modell för ländryggssmärta[1] fick den stort gehör inom kiropraktorkåren och blev snabbt den vedertagna teoretiska modellen för denna patientgrupp.

Kiropraktikens historia i Sverige

Sverige fick sin första kiropraktor år 1921. Diplomerade Chiropraktorers Förening grundades år 1936. Denna förening blev sedermera Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR). Gruppen fick statlig legitimation av Riksdagen år 1989.
LKR organiserar de svenska kiropraktorerna med akademisk examen från ett professionsgodkänt lärosäte. LKRs medlemmar är organiserade i nationella yrkesförbund som är medlemmar i regionala och internationella organisationer, såsom European Chiropractic Union (ECU) och World Federation of Chiropractic (WFC). WFC är medlem i WHO och dess organ för medicinsk vetenskap, Council of International Organisation for Medical Science (CIOMS).

LKR är medlem i SRAT, som är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Idag finns det ungefär 800 legitimerade kiropraktorer i Sverige varav ca 300 med akademisk examen.

 

[1] Waddell G: A new clinical model for the treatment of low-back pain. Spine 1987 ; 12 : 632 – 44